995 571536600 contact@protestant.ge

Вместе поменяем нашу родину к лучшему

Молитесь вместе с нами!

Для чего мы молимся?

Мы молимся: за нашей подины – Грузии. За жителей в Грузии, чтобы благодать Божья  коснуться каждого. Мы молимся за правительство и власти. За позиции и оппозиции. Что бы Бог дал мудрость властям, в соответствии с волей Божьей  правили нашей страной. Молимся за экономическое процветание, мир и безопасность в нашей родине. Молимся за политическое, этническое и религиозные свободы.
  Мы молимся за Грузинской Евангелическо-Протестантской церкви. За духовное управление Церкви, (пасторы и лидеры).  Молимся за защиту и экономического процветания Церкви.
  Мы молимся за  христианских церквей в нашей стране  и за строительства мирных и свободных отношений между церквей.  

Кто может присоединиться?

Каждый человек, не смотря  на возраст, пол, расы или социального происхождения,  который верит, что спасение, благополучие и защита нашей страны только в Руках всемогущего Бога.
 “Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.” Псал.126:1; 
  “И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным;”. Дан.. 2:20-21;
  Можете присоединиться к нам в молитве, и молиться за процветание нашей страны.

ჩვენი ლოცვითი მსახურება

ლოცვით მსახურება რუსთავში

ლოცვითი მსახურება გორში

ლოცვითი მსახურება რაიონებში

ქ. რუსთავში საქართველოს ევანგელურ-პროტესტანტულ ეკლესიაში მოქმედებს ლოცვითი მსახურება, რომელშიდაც გაერთიანებულნი არიან, ერთგული და მოწოდებული ადამიანები, რომლებიც მზად არიან იშუამდგომლონ ეკლესიისა და სხვა საჭიროებებისთვის. მოქმედებს ასევე ლოცვითი ცხელი ხაზი.
ყოველი თვის პირველ პარასკევს ეკლესიაში იმართება ღამის ლოცვა.

ქ. გორში საქართველოს ევანგელურ-პროტესტანტულ ეკლესიაში მოქმედებს ლოცვითი მსახურება, რომელშიდაც გაერთიანებულნი არიან, ერთგული და მოწოდებული ადამიანები, რომლებიც მზად არიან იშუამდგომლონ ეკლესიისა და სხვა საჭიროებებისთვის. მოქმედებს ასევე ლოცვითი ცხელი ხაზი.
ყოველი თვის ბოლო პარასკევს ეკლესიაში იმართება ღამის ლოცვა.

საქართველოს ევანგელურ-პროტესტანტული ეკლესიაში გარდა მისი ცენტრებისა ასევე მოქმედებს ლოცვითი მსახურება ყველა რაიონულ ეკლესიაში ტუ საოჯახო ჯგუფში, ეს არის ერთიანი ლოცვის ხაზი.

დამოწმებები ლოცვაზე

ლოცვის საკითხები

საკითხი 1: მთავრობისა და ხელისუფლებისთვის

"ამრიგად, შეგაგონებ, უწინარეს ყოვლისა, ჰყოთ ვედრებანი, ლოცვანი, შუამდგომლობანი და მადლიერებანი ყველა ადამიანისთვის, მეფეებისა და ყველა ზემდგომთათვის, რათა მშვიდად და წყნარად ვიცხოვროთ სრული ღვთისმოსაობითა და პატიოსნებით; ვინაიდან ესაა კეთილი და მისაღები, ჩვენი მაცხოვარი ღვთის წინაშე, რომელსაც ნებავს, რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს და მიაღწიოს ჭეშმარიტების შემეცნებას." 1 ტიმ. 2:1-4;

საკითხი 2: ეკლესიის სულიერი მმართველობისთვის-(პასტორები)

ვლოცულობთ პასტორებისთვის და თანახუცესებისთვის, ყველა სულიერი მსახურებისთვის, რომ ღმერთმა დაიცვას და დაიფაროს ისინი.

საკითხი 3: ლიდერებისა და მსახურებისთვის

ღმერთმა წამოაყენოს ლიდერები და მსახურების მის ყანაში საშრომად.

საკითხი 4: ფინანსური და მატერიალური კეთილდრეობისთვის

ღმერთმა გამოაჩინოს წყაროები ერთგული ადამიანების ცხოვრებაში.რომ ეკლესიამ შეძლოს ბევრი სასიკეთო პროექტის განხორციელება.

საკითხი 5: ჩვენს ირგვლივ მყოფი ხალისთვის

ღმერთმა აუხილოს თვალები და მისცეს მონანიება ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს.

Protestant.ge